Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Innovative Outdoor – NL

1. Toepassingsgebied en geldigheid

1.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Innovative Outdoor. Tegengestelde of afwijkende voorwaarden van onze klanten worden niet erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

1.2. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Innovative Outdoor verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Innovative Outdoor schriftelijk zijn bevestigd. Innovative Outdoor behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

1.3. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de afnemer verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de afnemer uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

2. Aanbiedingen en overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding tien dagen. Een aanbieding kan door Innovative Outdoor worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de afnemer, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht -ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper- wanneer zulks schriftelijk door Innovative Outdoor is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/ opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Innovative Outdoor. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

3. Prijzen

3.1. Bij levering luiden de prijzen, exclusief btw, franco afleveringsadres, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

3.2. In alle andere gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3. In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, bewakings-, inklarings-, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

3.4. Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Innovative Outdoor gehanteerde prijzen en tarieven aan de afnemer berekend.

3.5. Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Innovative Outdoor gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

4. Levering en risico

4.1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Innovative Outdoor afhankelijk is van nadere door de afnemer te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Innovative Outdoor die gegevens volledig heeft ontvangen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijd Innovative Outdoor tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

4.2. Indien niet franco is verkocht, is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de afnemer vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Innovative Outdoor hebben verlaten. Innovative Outdoor is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

4.3. Bij goederen die franco zijn verkocht, is het risico voor de goederen voor rekening van de afnemer vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de afnemer. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de afnemer vanaf het ogenblik waarop de afnemer in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De afnemer is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De afnemer dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de afnemer, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de afnemer. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door Innovative Outdoor, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt -of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt- behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de afleveringsbon als zodanig geldt.

4.4. De afnemer is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft de afnemer terzake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. De afnemer is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.

De klant kan een klacht indienen indien hij dit nodig acht. Duidelijke en zichtbare gebreken moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen – doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen – kenbaar worden gemaakt met bewijs. Na bevestiging door Innovative Outdoor kunnen de goederen teruggegeven worden en zullen deze kosteloos vervangen worden.

Innovative Outdoor is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Innovative Outdoor gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de afnemer te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de afnemer niet wordt betaald, is Innovative Outdoor niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Innovative Outdoor te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de afnemer op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

4.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist doorgeven van het aflever-adres. Extra kosten als gevolg van een fout hierin zijn voor de afnemer.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Innovative Outdoor, totdat alle vorderingen die Innovative Outdoor op de afnemer heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

5.2. Zolang de eigendom van de goederen niet op de afnemer zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De afnemer verplicht zich op het eerste verzoek van Innovative Outdoor mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Innovative Outdoor nog andere vorderingen op de afnemer heeft dan die bedoeld in artikel 5.1 en Innovative Outdoor aan de afnemer goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Innovative Outdoor een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Innovative Outdoor dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De afnemer zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Innovative Outdoor een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Innovative Outdoor, geen pand- of beperkte rechten rusten.

5.3. De afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Innovative Outdoor te bewaren. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De afnemer zal Innovative Outdoor op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de afnemer op het eerste verzoek van Innovative Outdoor, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van Innovative Outdoor een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien aangaande op de verzekeraar.

5.4. Innovative Outdoor is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De afnemer zal Innovative Outdoor te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

5.5. De voornoemde bepalingen laten de overige aan Innovative Outdoor toekomende rechten onverlet.

6. Reclames

6.1. Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op. Reclames worden door Innovative Outdoor slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij Innovative Outdoor wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de afnemer aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de afnemer. De afnemer zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de afnemer de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Innovative Outdoor zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Innovative Outdoor. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door Innovative Outdoor indien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van Innovative Outdoor zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door Innovative Outdoor akkoord is bevonden, worden door Innovative Outdoor geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de afnemer. Bij een door de afnemer bewezen en door Innovative Outdoor gegrond bevonden reclame kan Innovative Outdoor te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de afnemer crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de afnemer op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Innovative Outdoor is nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Innovative Outdoor te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur terzake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Innovative Outdoor nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de afnemer.

8. Merk en kwaliteit

8.1. Door Innovative Outdoor geleverde goederen, onder speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, door aanduiding op factuur en/of goederen aan afnemer worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,- per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet anders dan onder de door Innovative Outdoor vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt Innovative Outdoor indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door Innovative Outdoor gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder onder het merk ‘Innovative Outdoor’. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.

8.2 Met het oog op het behoud van het belangrijke kwaliteitsimago van de door Innovative Outdoor aangeboden producten, zijn er de volgende eisen aan de wederverkopers:
– Afnemers dienen in ieder geval over één fysieke verkooplocatie te beschikken.
– De door Innovative Outdoor geleverde producten dienen op een nette manier gepresenteerd te worden, te denken valt aan ophanging en stalling van producten.
– Eventuele problemen en/of klachten van klanten met de producten van Innovative Outdoor dienen op een snelle en correcte manier door de wederverkoper behandeld te worden.
– Het is zonder toestemming van Innovative Outdoor niet toegestaan om de producten aan andere wederverkopers aan te bieden.
– Het is niet toegestaan om de producten aan te bieden op “Ebay” of “Marktplaats”.

9. Retourrecht consumenten

9.1. Zendingen die op basis van de wet koop op afstand (artikel 7:46 BW) worden geretourneerd, worden alleen in behandeling genomen indien gebruik is gemaakt van het “formulier herroeping” (te downloaden via de website) of door Innovative Outdoor op andere wijze bevestigd. De retourzending is voor rekening en risico van de afnemer en dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging door Innovative Outdoor aan Innovative Outdoor te worden verzonden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. De producten dienen in originele verpakking en onbeschadigd retour gestuurd te worden.

9.2. Innovative Outdoor zal na ontvangst van de in het eerste lid genoemde retourzending binnen 14 dagen een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geretourneerde goederen terugstorten. Bij retournering van de volledige bestelling komen eventuele kortingen te vervallen. Wordt een deel van de bestelling geretourneerd, dan komen uitsluitend de kortingen te vervallen waarvan na retournering niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

9.3. In beginsel rust er geen garantie op de producten van Innovative Outdoor, omdat het niet is na te gaan of de producten juist gebruikt zijn en of er sprake is geweest van eventuele opzettelijke forcering of schade door derden.

10. Klachtenprocedure

10.1. In geval van een klacht kan de klant dit doorgeven aan Innovative Outdoor via het contactformulier op de website. Dit dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Klachten dienen duidelijk omschreven te worden, bij voorkeur met toevoeging van fotomateriaal.

10.2. Innovative Outdoor zal alle klachten in behandeling nemen en hierop reageren binnen 14 dagen.

11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht is de verkoper naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de afnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

11.2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoopster in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

12. Betaling

12.1. De geldbedragen die de afnemer op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Innovative Outdoor moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de afnemer aan Innovative Outdoor verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Innovative Outdoor plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Innovative Outdoor zijn binnengekomen binnen 30 dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de afnemer aanvaard.

12.2. In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de afnemer zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de afnemer is de afnemer aan Innovative Outdoor over de aan Innovative Outdoor verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1,25% per maand, danwel indien dit meer is, is de afnemer daarover de wettelijke rente verschuldigd. Innovative Outdoor is alsdan tevens gerechtigd alle met de afnemer lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De afnemer is verplicht tot vergoeding aan Innovative Outdoor van alle daaruit voor Innovative Outdoor ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

12.3. Bij verzuim, evenals bij de overige in dit artikel genoemde omstandigheden, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, zomede ter voorkoming van beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten -naast de hoofdsom- dadelijk opeisbaar worden. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

12.4. Uit het enkele feit dat Innovative Outdoor zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

12.5. De door de afnemer te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De afnemer doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

12.6. Indien Innovative Outdoor een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de afnemer verplicht -welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt- Innovative Outdoor desgevraagd ten bewijze van zijn/haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Innovative Outdoor door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand- of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de afnemer te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door Innovative Outdoor bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval Innovative Outdoor van de afnemer vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de afnemer is toe te rekenen.

12.7. Indien de afnemer in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Innovative Outdoor niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Innovative Outdoor om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

13. Wanprestatie en ontbinding

13.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling, onder curatelestelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Innovative Outdoor gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

13.2. Innovative Outdoor heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Innovative Outdoor ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij afnemer de nodige zekerheden kan stellen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Innovative Outdoor is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

14.2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Innovative Outdoor is gevestigd op Kadelaan 12 – L, 2725BL Zoetermeer en geregistreerd onder KvK nummer 24440180.